bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Oferty pracy

KIEROWNIK GOSPODARCZY
Wymiar zatrudnienia: 1 etat - 40 godzin tygodniowo
Początek pracy: 01.03.2024 r.

Uwagi:
Termin składania dokumentów: do 26.02.2024 r.

I. WYMAGANIA:

wykształcenie: minimum średnie o profilu ogólnym lub zawodowym i minimum 5-letni staż pracy;
doświadczenie na podobnym stanowisku - mile widziane;
obywatelstwo polskie;
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

II. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Właściwe gromadzenie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji wynikającej z zakresu obowiązków.
2. Obsługa i wykorzystanie w codziennej praktyce dostępnych programów komputerowych z zakresu realizowanych obowiązków.
3. Obsługa urządzeń biurowych i znajomość programów wykorzystywanych w bieżącej pracy (m. in. Expertis, środowisko Windows, MS Office, VULCAN, sprawozdania statystyczne).
4. Stałe podnoszenie kwalifikacji i udział w wyznaczonych przez dyrektora szkoleniach i konferencjach.
5. Współpraca z dyrektorem we wszystkich sprawach dotyczących funkcjonowania placówki.
6. Porządkowanie dokumentacji i przekazywanie do zakładowej składnicy akt.
7. Współpraca z instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi i wspomagającymi placówkę w zakresie realizowanych obowiązków.
8. Przestrzeganie przepisów regulaminu pracy, bhp, przeciwpożarowych i o ochronie danych osobowych.
9. Wysokie zdolności interpersonalne.
10. Znajomość prawa pracy, zasad rachunkowości i innych potrzebnych w codziennej pracy ustaw i aktów wykonawczych.
11. Odpowiedzialność i dyspozycyjność.
III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. nadzór nad pracownikami obsługi;
2. nadzór nad stanem technicznym budynków;
3. zaopatrywanie placówki w artykuły administracyjno -biurowe;
4. planowanie prac remontowych i dbanie o stan techniczny budynków;
5. współpraca z DBFO w ramach realizacji budżetu;
6. przygotowywanie umów z kontrahentami;
7. przestrzeganie przepisów kancelaryjnych;
8. opracowywanie danych do sprawozdań;
9. wykonywanie innych poleceń dyrektora.

IV. WARUNKI PRACY:

1. Miejsce wykonywania pracy Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4, ul. M. Pawlikowskiego 3 oraz
ul. Cz. Witoszyńskiego 2.
2. Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo.
3. Stanowisko wyposażone w komputer.
4. Jednozmianowy system pracy w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym w pozycji siedzącej.
5. Placówka nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.


VI. WYMAGANE DOKUMENTY:
- CV,
- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 26.02.2024 r. na adres praca.opp4@eduwarszawa.pl
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Wymogi formalne spełnia dokumentacja złożona przez:

1. Agnieszka Kępka z Warszawy.Opublikował: Anna Kowalska
Publikacja dnia: 12.03.2024
Podpisał: Anna Kowalska
Dokument z dnia: 02.02.2024
Dokument oglądany razy: 3 419