bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-07-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

  • Nie wszystkie grafiki są opisane tekstem alternatywnym.
  • Nie wszystkie pliki PDF są edytowalne.
  • Nie wszystkie nagłówki są zapętlone i stosowane zgodnie z wytycznymi.
  • Filmy nie mają tekstu dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-09
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-09
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lucyna Melcer
E-mail: sekretariat@opp4.waw.pl
Telefon: 22 6135546

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie
Adres: ul. M. Pawlikowskiego 3
03-983 Warszawa
E-mail: sekretariat@opp4.waw.pl
Telefon: 22 6135546
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Warszawie posiada dwie siedziby: przy ul. Pawlikowskiego 3 i przy ul. Sosabowskiego 7. Dostepnośc architektoniczna wygląda podobnie w obydwu budynkach:
- Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
- Wewnętrzna infrastruktura budynku nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
- Placówka nie posiada ręcznie rozstawianej rampy umożliwiającej samodzielne dostanie się osób niepełnosprawnych na teren placówki.
- W pobliżu budynków placówki są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie posiadamy tłumacza języka migowego.
 Opublikował: Tomasz Hardecki
Publikacja dnia: 18.03.2021
Podpisał: Tomasz Hardecki
Dokument z dnia: 09.03.2021
Dokument oglądany razy: 1 733